Καλαμάρια καθαρισμένα – Calamari W/R cleaned

Καλαμάρια καθαρισμένα – Calamari W/R cleaned

Σακούλα, συρρίκνωση με barcode / Bag, shrink wrap with barcode

Καλαμάρια καθαρισμένα

Μαλάκια , , , , , , , ,